Mēs apņemamies

MŪSU APŅEMŠANĀS

Mūsu misija un vērtības

Zentiva ir vadošs augstas kvalitātes un pieejamu recepšu medikamentu un patēriņa zīmolu preču izstrādātājs un piegādātājs. Zentiva attīstoties, aizvien vairāk cilvēku saņem sev nepieciešamos medikamentus. Mūsu uzņēmējdarbības pamatā ir uzticēšanās un atbildība, kas vērsta uz pacientam. Zentiva ir ieviestas 6 vienotas superspējas (SuperpowerZ), kas atspoguļo vērtības un rīcību, ko mēs sagaidām no mūsu komandas, un kā mēs būvējam veselīgu uzņēmumu, ar ko mēs visi varam lepoties.

Mūsu ētikas principi

Viena no mūsu SuperpowerZ spējām ir Atbildība, proti, ir būtiski „darīt pareizi”, kas ir mūsu Ētikas kodeksa būtība. Mūsu komanda ir pilnībā apmācīta attiecībā uz Uzņēmuma Ētikas kodeksu, ko papildina Uzņēmumā ieviestā Atbilstības programma un ziņošanas kultūra. Mēs iepazīstinām ar savu Ētikas kodeksu mūsu biznesa partnerus, lai nodrošinātu, ka viņi pārzin mūsu vērtības, apņemšanos un ētikas principus: Ētikas kodeksu.

Mūsu kā atbildīga pilsoņa loma

Zentiva sevi saskata kā daļu no nākotnes, un mēs apzināmies savu atbildību. Ikviens mūsu pieņemtais lēmums ietekmē nākotni, tāpēc mēs rīkojamies jau šodien, lai nodrošinātu ilgtspējīgu rītdienu – rītdienu, kur ikvienam ir tiesības saņemt sev nepieciešamos medikamentus. Mēs esam apņēmības pilni uzņemties rūpes par mūsu cilvēkiem un cilvēkiem, ko apkalpojam, kā arī mūsu partneriem un mūsu planētu. Uzziniet vairāk par mūsu Korporatīvo pilsonisko stratēģiju.

Daudzveidība un iekļaušana

Ikviens no mums ir neatkārtojams un atšķirīgs, taču mūs saista mūsu kopīgā misija palīdzēt cilvēkiem dzīvot labi, izstrādājot un piedāvājot augstas kvalitātes recepšu medikamentus un patēriņa zīmolu preces par pieņemamām cenām. Zentiva iekšienē mēs uzskatām, ka mūsu daudzveidība ir milzīgas enerģijas un spēka avots, un ikvienam jājūtas gaidītam, jābūt iespējai būt sev pašam un sniegt labāko no savām prasmēm. Uzziniet vairāk par mūsu apņemšanos attiecībā uz Daudzveidību, Iekļaušanu, Vienlīdzību un Piederību: Daudzveidība un iekļaušana.

Cilvēktiesības un mūsdienu verdzības apkarošana

Zentiva, tostarp visi uzņēmuma darbinieki, valdes locekļi, meitasuzņēmumi un saistītie uzņēmumi, ciena un atbalsta cilvēktiesību aizsardzību visos mūsu uzņēmējdarbības segmentos, no mūsu partneru veiktajām darbībām un prakses, līdz pat mūsu piegādes ķēdei un ārpakalpojumu tīklam, saskaņā ar Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas nosacījumiem. Uzziniet vairāk par mūsu apņemšanos attiecībā uz cilvēktiesībām un mūsdienu verdzības apkarošanu

Kā uzņēmums, mēs regulāri veicam uzticamības pārbaudi, lai noskaidrotu un novērtētu iespējamo ietekmi un riskus saistībā ar cilvēktiesību ievērošanu. Šāds novērtējums aptver mūsu pašu veiktās darbības, mūsu vērtību radīšanas ķēdi (tostarp partnerus un piegādātājus), kā arī uzņēmējdarbības attīstības un korporatīvās attīstības jomas. Mēs esam ieviesuši cilvēktiesību politiku, atbildīgas ārpakalpojumu atlases politiku un piegādātāju rīcības kodeksu. Zentiva aicina uz neatkarīgu un konfidenciālu ziņošanu, konkrētos jautājumus izskatot mūsu Globālai cilvēkresursu komandai, procesā iesaistoties atbilstības komandai.

Kukuļošanas un korupcijas apkarošana

Zentiva visas savas biznesa darbības veic pilnībā atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem, kā arī saskaņā ar mūsu Ētikas kodeksu. Uzņēmumam ir absolūtas neiecietības nostāja attiecībā uz koruptīvām darbībām jebkādās darbībās un biznesa darījumos. 

Plašāka informācija ir pieejama mūsu Pretkukuļošanas politikā.

Uzticamības pārbaude

Zentiva sadarbojas tikai ar trešajām personām, kas ir kvalificētas, ar labu reputāciju un kas pilnībā atbilst mūsu vērtībām un principiem. Zentiva īstenotais uzticamības pārbaudes process nodrošina, ka trešo personu piesaistīšanas, izvēles un izvērtēšanas procesā tiek pārskatīta un pienācīgi ņemta vērā atbilstoša informācija, tostarp informācija, kas ir saistīta ar mūsu Atbildīgas ārpakalpojumu atlases programmu.

Mūsu pieeja risku un būtiskuma novērtējumiem

Zentiva ir izstrādāts stabils Uzņēmuma risku un būtiskuma novērtēšanas pārvaldības mehānisms. Mēs sekojam 4 soļu procesam, kas ietver konsolidāciju, prioritāšu noteikšanu, plānošanu un izpildi. Prioritārie riski ir iekļauti mūsu Risku pārvaldības informācijas panelī (RMD) to tālākai uzraudzībai. Mūsu informācijas panelis izvērtē noskaidroto risku iestāšanās iespējamību, ietekmi un pašreizējās kontroles efektivitāti. Detalizēta informācija par mūsu īstenoto procesu un kopējo ietvarstruktūru ir pievienota šeit.

Daži piemēri jomām, kurās regulāri veicam būtiskuma novērtējumu, ir piegādes drošība un vispārīgā piegādes ķēdes ilgtspēja, produktu izstrādes un laišanas apgrozībā pārvaldība, kiberdrošības risks, uzņēmējdarbības traucējumi Covid 19 pandēmijas dēļ, klimata pārmaiņu risks, piegādes neatkarība un pārņemto uzņēmumu integrēšana. Vairākās no šīm jomām mēs esam skaidri definējuši mērķus un regulāri izvērtējam, cik tālu esam nonākuši šo mērķu izpildē. Piemēram, mēs tiecamies sasniegt Klientu apkalpošanas līmeni 97%, un mūsu pašreizējais līmenis ir 96%. Citi parametri, ko analizējam, piemēram, produktu izstrādes un laišanas apgrozībā jomā ietver jaunieviesto produktu pārdošanas apjoma daļu, jaunieviesto produktu tirgus daļu, kādu nosedzam pēc produktu ekskluzivitātes zaudēšanas (LOE).

Mūsu kā nodokļu maksātāja loma

Kā starptautiska farmācijas grupa, mēs apzināmies savu sociālo un ekonomisko ietekmi, kā arī mūsu korporatīvo un sociālo atbildību pret valstīm un kopienām mūsu darbības perimetrā, tostarp mūsu lomu kā atbildīgam nodokļu maksātājam, kas maksā atbilstošus nodokļus valstīs, kurās veic savu uzņēmējdarbību. Šajos ietilpst uzņēmumu ienākuma nodokļi, vietējie uzņēmējdarbības nodokļi, īpašuma nodokļi, kā arī dažādi ar atalgojumu saistīti nodokļi, pievienotās vērtības nodokļi, pārdošanas nodokļi, akcīzes un muitas nodokļi. Uzziniet vairāk par Zentiva Globālo nodokļu politiku.

Veselības, drošības un vides politika

Zentiva tiecas uz to, lai atstātu pozitīvu mantojumu nākamajām paaudzēm, nepārtraukti strādājot pie tā, lai pašreizējām paaudzēm sniegtu augstas kvalitātes un pieejamu veselības aprūpi. Mēs esam atbildīgi par vidi, kā arī mūsu darbiniekiem un citām iesaistītajām ieinteresētajām pusēm. Tāpēc mēs izsludinājām un ikdienā ievērojam šādu veselības, drošības un vides politiku.

Ziņošana

Zentiva aicina savus darbiniekus un partnerus, kuri sadarbojas ar Zentiva, ziņot gadījumā, ja ir konstatēts faktisks vai iespējams pārkāpums, kā arī par atbilstības jautājumiem. Visa ziņojumā netieši iekļautā informācija, tostarp, bet ne tikai, personas dati, kas iegūti tiešā veidā no identificēta vai identificējama ziņotāja, vai no anonīmiem avotiem, ir uzskatāma par konfidenciālu informāciju un izmantojama saskaņā ar mūsu Privātuma politiku, kas ir pieejama šeit: zentiva.com/gdpr/privacy-notice. Zentiva apņemšanās ir novērst jebkādu pretreakciju vērstu pret godprātīgiem ziņotājiem.

Sazinieties ar Ziņošanas līniju šeit vai sūtiet anonīmu vēstuli uz adresi:

Zentiva Group, a.s.,
Head of Compliance;
U Kabelovny 529/16,
Prague 10 – Czech Republic