Juridiskie paziņojumi un Privātuma politika

Juridiskais paziņojums vietnē Zentiva.com

1. Intelektuālais īpašums

2. Informācijas raksturs

3. Saites uz citām vietnēm

4. Datu privātums un konfidenciāla informācija

5. Atbildības ierobežojumi

6. Tīmekļa vietnes pieejamība

7. Informācija par produktiem

8. Tiesiskais regulējums

9. Juridiskais paziņojums

10. Atsauces

Šajā lapā ir sniegti juridiskie norādījumi, kas attiecas uz katru interneta lietotāju, kurš apmeklē šo vietni. Izmantojot šo vietni, jūs apņematies bez atrunām ievērot šos norādījumus. Mēs jums iesakām regulāri izskatīt šos norādījumus, jo tie laiku pa laikam un bez iepriekšēja brīdinājuma var tikt mainīti.

Jūsu piekļuvi tīmekļa vietnei www.zentiva.com (turpmāk tekstā — “Vietne”) un tās izmantošanu regulē šeit sniegtie noteikumi un visi attiecīgie tiesību akti. Atverot un pārlūkojot šo Vietni, jūs apstiprināt, ka bez atrunām pieņemat šeit sniegtos noteikumus un tos ievērosit.

1. Intelektuālais īpašums

Šīs Vietnes īpašnieks un pārvaldītājs ir Zentiva Group, a.s. (turpmāk tekstā — “Zentiva”).

Šajā Vietnē atainotos vai publicētos materiālus, tostarp visus dokumentus, failus, dizainu, grafiku, tehniskos rasējumus, aprīkojumu, kodus un kopējo Vietnes izskatu, aizsargā autortiesības, kas pieder Zentiva un noteiktiem uzņēmumiem, kas ietilpst tajā pašā uzņēmumu grupā, kurā ir Zentiva, kā definēts Čehijas Republikas grozītā Likuma Nr. 90/2012 par korporācijām un korporatīviem 79. sadaļā (Likumu krājums), kā arī “© autortiesības Zentiva Group, a.s., 2017” saskaņā ar Likumu Nr. 121/2000 par autortiesībām, ar autortiesībām saistītām tiesībām un noteiktu likumu grozīšanu (Likumu krājums).

Visas tiesības ir paturētas, ja vien konkrētā gadījumā nav norādīts citādi. Turklāt visi šajā Vietnē minētie produktu nosaukumi ir Zentiva preču zīmes, ja vien nav norādīts, ka šie nosaukumi pieder citai struktūrai. Šajā vietnē ietvertās preču zīmes, tirdzniecības nosaukumi, logotipi un produkti ir aizsargāti valsts un starptautiskā līmenī. Jebkāda šo preču zīmju, tirdzniecības nosaukumu, logotipu un produktu izmantošana bez iepriekšējas Zentiva rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

2. Informācijas raksturs

Vietnē sniegtā informācija, jo īpaši finansiāla informācija, nav uzskatāma par uzaicinājumu investēt. Tā nav uzskatāma par aģitāciju vai publisku piedāvājumu, un tā nav piedāvājums parakstīties uz Zentiva akcijām vai jebkādiem citiem vērtspapīriem, ko izdevusi Zentiva un/vai tās meitasuzņēmumi, tos iegādāties vai tirgoties. Zentiva vērš jūsu uzmanību uz to, ka Vietnē publicētā finansiālā informācija tiek regulāri atjaunināta.

Vietnē var tikt publicēti ekspertu viedokļi par noteiktiem jautājumiem saistībā ar Vietnes saturu vai preses rakstu fragmenti. Šāda informācija atspoguļo tikai attiecīgo ekspertu vai laikrakstu viedokļus, kas var neatbilst Zentiva viedokļiem. Šādi eksperti nav Zentiva darbinieki un nesaņem nekādu atlīdzību no Zentiva par to viedokļu izmantošanu. Uzņēmums Zentiva nav atbildīgs par šādos materiālos sniegtas informācijas vai viedokļu precizitāti vai pilnīgumu. Ekspertu ieteikumi atspoguļo tikai attiecīgo ekspertu personīgos uzskatus un nekādā gadījumā nav uzskatāmi par Zentiva viedokli vai atbildību.

Turklāt Vietne ietver informāciju, kas attiecas uz veselību, veselīgu dzīvesveidu un dažādu veidu medicīnisku ārstēšanu, kas paredzēta vienīgi cilvēkiem. Tā ir sniegta tikai informatīvos nolūkos un neaizstāj jūsu ārsta vai farmaceita sniegtās konsultācijas. Neizmantojiet šeit sniegto informāciju, lai diagnosticētu slimību vai fizisku problēmu, veiktu attālinātu ārstēšanu vai izrakstītu vai lietotu jebkādus Vietnē norādītos medikamentus. Vienmēr konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu un rūpīgi izlasiet medikamenta lietošanas instrukciju.

Vietnē publicētā informācija nav paredzēta, lai pārliecinātu vai pamudinātu lietot vai izrakstīt medicīniskus līdzekļus, ietekmēt Zentiva produktu klīnisko pārbaužu rezultātus vai tieši vai netieši ietekmēt jebkādu lēmumu, kas saistīts ar Zentiva vai Zentiva produktiem.

3. Saites uz citām vietnēm

Zentiva nav atbildīga par nekādām trešo pušu vietnēm, kurām jūs varat piekļūt ar Vietnes starpniecību. Mēs nekādi nevaram kontrolēt šo trešo pušu vietņu saturu, un tās ir pilnīgi neatkarīgas no Zentiva. Turklāt saites pastāvēšana starp šo Vietni un jebkādu trešās puses vietni nekādā veidā nenorāda, ka Zentiva jebkādi apstiprina attiecīgās vietnes saturu vai jebkādu šāda satura lietošanas veidu. Turklāt jūsu atbildība ir ievērot nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai nepieļautu Vietnes inficēšanu, tostarp, bet ne tikai ar vienu vai vairākiem vīrusiem, Trojas zirgiem vai jebkādiem citiem “parazītiem”.

Ārējās vietnēs var būt hipersaites, kas ved uz šo Vietni. Neviena šāda hipersaite nedrīkst tikt ievietota bez Zentiva iepriekšējas piekrišanas. Jebkurā gadījumā Zentiva nav nekādā veidā atbildīga par šādu ārēju vietņu nepieejamību, un uzņēmums Zentiva neizskata, nekontrolē un neapstiprina nekādu saturu, reklāmas, produktus vai citus materiālus, kas ir pieejami šajās vietnēs vai ar to starpniecību, un nav atbildīgs par tiem.

4. Datu privātums un konfidenciāla informācija 

4.1. Informācija par Zentiva veikto personas datu apstrādi ir iekļauta Paziņojumā par privātumu, kas ir pieejams vietnē www.zentiva.lv/gdpr/privacy-notice.

Zentiva jūs informē, ka sīkdatnes tiek izmantotas, lai ievāktu informāciju par darbībām, ko jūs veicat Vietnē, piemēram, jūsu vēlamo valodu vai citiem uzstādījumiem. Jums ir tiesības atteikt sīkdatņu izmantošanu. Papildinformāciju, lūdzu, skatiet mūsu Sīkdatņu politikā: https://www.zentiva.com/cookie-policy.

4.2. Šī Vietne nav paredzēta, lai saņemtu jebkādu konfidenciālu informāciju, ko jūs varētu iesniegt. Tādēļ, izņemot iepriekš minētos personas datus, visa informācija (neatkarīgi no tās veida — dokumenti, dati, grafika, jautājumi, ieteikumi, koncepcijas, piezīmes vai cita informācija), kuru jūs sniedzat Vietnē, nekādā veidā netiks uzskatīta par konfidenciālu. Tādēļ pats fakts, ka jūs nosūtāt mums šos datus, sniedz mums tiesības tos izmantot, pavairot, izplatīt vai modificēt, vai nosūtīt tos ar mērķi apstrādāt jūsu pieprasījumu.

5. Atbildības ierobežojumi

Zentiva īsteno visus centienus, lai savu iespēju robežās nodrošinātu Vietnē publicētās informācijas precizitāti un atjaunināšanu, un uzņēmums patur tiesības tās saturu mainīt jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma. Taču Zentiva nevar pilnībā garantēt Vietnē publicētās informācijas precizitāti, atjaunināšanu vai pilnīgumu. Tādēļ uzņēmums nevar būt atbildīgs par:

nekādu Vietnē publicētās informācijas neprecizitāti, nepilnību vai izlaidumu; nekādiem zaudējumiem, kas izriet no kādas trešās puses neatļautas piekļuves, kuras rezultātā tiek izmainīti Vietnē publicētie materiāli vai informācija;

vispārīgāk — par nekādiem zaudējumiem neatkarīgi no to cēloņa, izcelsmes, rakstura vai sekām, pat tad, ja Zentiva ir bijusi informēta par šādu zaudējumu iespējamību, neatkarīgi no tā, vai tos izraisījusi: i) piekļuve vai nespēja piekļūt Vietnei; ii) Vietnes izmantošana, tostarp jebkādi bojājumi vai vīrusi, kas var inficēt jūsu datorsistēmu vai jebkādu citu produktu; un/vai iii) jebkāda informācija, kas tieši vai netieši sniegta Vietnē.

Materiāli šajā Vietnē un visās pārējās vietnēs tiek sniegti “tādi, kādi tie ir” un bez jebkādas tiešas vai netiešas garantijas. Zentiva nepiedāvā nekādu tiešu vai netiešu garantiju attiecībā uz, cita starpā, to atbilstību tirgus prasībām un derīgumu noteiktam mērķim.

6. Tīmekļa vietnes pieejamība

Jūs atzīstat, ka: i) ir tehniski neiespējami nodrošināt Vietnes darbību bez jebkādiem traucējumiem, un Zentiva nevar par tiem uzņemties nekādu atbildību; ii) traucējumi var uz laiku izraisīt Vietnes nepieejamību; un iii) Vietnes darbību var negatīvi ietekmēt apstākļi un notikumi, kurus Zentiva nevar ietekmēt, piemēram, sakaru un telekomunikāciju saites starp Zentiva un jums, kā arī starp Zentiva un citām sistēmām un tīkliem.

Zentiva un/vai tās pakalpojumu sniedzēji var jebkurā laikā uz laiku vai galīgi modificēt visu Vietni vai daļu no tās vai pārtraukt tās darbību, lai īstenotu jebkādus apkopes darbus un/vai veiktu Vietnes uzlabojumus un/vai izmaiņas. Zentiva nav atbildīga par nekādām Vietnes izmaiņām vai darbības apturēšanu vai pārtraukumiem.

7. Informācija par produktiem

Informācija, kas iekļauta un izplatīta šajā Vietnē, var ietvert tiešas vai netiešas atsauces uz Zentiva produktiem, programmām vai pakalpojumiem, kas netiek piedāvāti vai nav pieejami noteiktās valstīs vai reģionos, vai kas, iespējams, tiek piedāvāti ar citu preču zīmi, un uz kuriem attiecīgajā valstī var attiekties citi noteikumi un izmantošanas nosacījumi. Šādas atsauces nav uzskatāmas par Zentiva nolūku pārdot šos produktus, programmas vai pakalpojumus jūsu valstī. Lūdzu, sazinieties ar Zentiva vietējo meitasuzņēmumu vai jūsu Zentiva tirdzniecības partneri, lai saņemtu informāciju par produktiem, programmām un pakalpojumiem, kas ir pieejami jūsu reģionā/valstī.

8. Tiesiskais regulējums

Vietni un tās saturu reglamentē Čehijas Republikas tiesību akti. Jebkāda iespējama tiesas prāva saistībā ar Vietni un tās saturu ir Čehijas Republikas tiesu kompetencē.

9. Juridiskais paziņojums

9.1. Vietnes redaktors:

Zentiva Group, a.s., U kabelovny 529/16, Praha 10 - Dolní Měcholupy, Czech Republic, Post Code: 102 00.

9.2. Publikāciju direktors un galvenais redaktors:

Ines Windisch, korporatīvo lietu vadītāja, Zentiva Group, a.s.

9.3. Vietnes viesošana

Microsoft Azure
North Europe-Ireland
Takeda Ireland Ltd (Grange Castle)
New Nangor Road, Grange
Dublin 22
Ireland

10. Atsauces

10.1. Fotogrāfiju autortiesības

Shutterstock, gettyimages, iStock

Petrs Adameks (Petr Adámek), Čehijas Republika, Pavels Horniks (Pavel Horník), Čehijas Republika

Zentiva Group, a.s.