Juridiskie paziņojumi un Privātuma politika

Šajā lapā ir sniegti juridiskie nosacījumi, kas attiecas uz katru Interneta lietotāju, kas apmeklē šo vietni. Lietojot šo vietni jūs apņematies pilnībā ievērot šos nosacījumus. Mēs iesakām jums izskatīt šos nosacījumus regulāri, jo tie reizēm un bez iepriekšēja brīdinājuma var tikt mainīti.

Jūsu piekļuvi vietnei www.zentiva.lv (turpmāk saukta – „Vietne”) un tās izmantošanu regulē šeit sniegtie nosacījumi un visi attiecināmie tiesību akti. Atverot un pārlūkojot šo Vietni, jūs apstiprināt, ka pilnībā pieņemat šeit sniegtos nosacījumus un ievērosiet tos.

1. Intelektuālais īpašums

Šīs vietnes īpašnieks un operators ir Zentiva grupa (turpmāk saukts – “Zentiva”).

 

Šajā Vietnē atainotos vai publicētos materiālus, ieskaitot visus dokumentus, failus, dizainu, grafiku, tehniskos rasējumus, aprīkojumu, kodus un kopējo servera izskatu, aizsargā autortiesības, kas pieder Zentiva un vairākiem uzņēmumiem, kuri veido koncernu, saskaņā ar Koncernu likumu, Komerclikumu, ar grozījumiem, kā arī „© autortiesības Zentiva” saskaņā ar Autortiesību likumu, ar grozījumiem.

 

Visas tiesības ir aizsargātas, ja vien konkrētā gadījumā nav īpaši norādīts citādi. Visi šajā serverī minētie produktu nosaukumi ir Zentiva preču zīmes, ja vien nav norādīts, ka attiecīgie nosaukumi pieder citai organizācijai. Šajā Vietnē minētās preču zīmes, tirdzniecības nosaukumi, logotipi un produkti ir aizsargāti valsts un starptautiskā līmenī. Jebkāda šo preču zīmju, tirdzniecības nosaukuma, logotipu un produktu izmantošana bez iepriekšējas Zentiva rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

2. Informācijas raksturs

Vietnē sniegtā informācija, it sevišķi finansiāla informācija, nav uzskatāma par mudinājumu investēt. Tā nav uzskatāma par aģitāciju vai publisku piedāvājumu, un tā nav piedāvājums parakstīt, iegādāties vai tirgot Zentiva akcijas vai jebkādus citus vērtspapīrus, ko izdevusi Zentiva un/vai tās meitas uzņēmumi. Zentiva norāda, ka Vietnē publicētā finansiālā informācija tiek regulāri atjaunināta.

Vietnē var tikt publicēti ekspertu viedokļi par noteiktiem jautājumiem saistībā ar Vietnes saturu vai preses rakstu fragmenti. Šāda informācija atspoguļo tikai attiecīgo ekspertu vai laikrakstu viedokļus, kas var neatbilst Zentiva viedokļiem. Šādi eksperti nav Zentiva darbinieki un nesaņem nekādu atlīdzību no Zentiva par to viedokļu izmantošanu. Zentiva nav atbildīga par šādos materiālos sniegtu viedokļu vai informācijas precizitāti vai pilnīgumu. Ekspertu ieteikumi atspoguļo tikai attiecīgo ekspertu personīgos uzskatus un nekādā gadījumā nav uzskatāmi par Zentiva viedokli vai atbildību.

Papildus tam, Vietne ietver informāciju, kas attiecas uz veselību, veselīgu dzīvesveidu, medicīnu un dažādu veidu medicīnisku ārstēšanu, kas paredzēta vienīgi cilvēkiem. Tā ir sniegta tikai informatīvos nolūkos un neaizstāj jūsu ārsta vai farmaceita sniegtās konsultācijas. Neizmantojiet šeit sniegto informāciju, lai diagnosticētu slimību vai fizisku problēmu, vai attālinātai ārstēšanai, vai lai izrakstītu vai lietotu jebkādas Vietnē aprakstītas zāles. Vienmēr konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu un rūpīgi izlasiet medikamenta lietošanas instrukciju.

Vietnē publicēta informācija nav pamudinājums lietot vai izrakstīt medicīniskus līdzekļus, ietekmēt Zentiva produktu klīnisko pārbaužu rezultātus vai tieši vai netieši ietekmēt jebkādu lēmumu, kas saistīts ar Zentiva vai Zentiva produktiem.

3. Saites uz citām vietnēm

Zentiva nav atbildīga par nekādām trešo pušu vietnēm, kurām jūs varat piekļūt ar Vietnes starpniecību. Mēs nekādi nevaram ietekmēt šo trešo pušu vietņu saturu, un tās ir pilnīgi neatkarīgas no Zentiva. Saites pastāvēšana starp šo Vietni un jebkādu trešās puses vietni nekādā veidā nenorāda, ka Zentiva jebkādi apstiprina attiecīgās vietnes saturu vai jebkādu šāda satura pielietojumu. Papildus tam, jūsu atbildība ir ievērot nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai nepieļautu Vietnes inficēšanu ar vienu vai vairākiem „vīrusiem”, „Trojas zirgiem” vai jebkādiem citiem „parazītiem”.

Ārējās vietnēs var būt hipersaites, kas ved uz šo Vietni. Neviena šāda hipersaite nedrīkst tikt ievietota bez Zentiva iepriekšējas piekrišanas. Jebkurā gadījumā Zentiva nav nekādā veidā atbildīga par šādu ārēju vietņu nepieejamību, un Zentiva neizskata, nekontrolē, neapstiprina, kā arī nav atbildīga par nekādu saturu, reklāmām, produktiem vai citiem materiāliem, kas ir pieejami šajās vietnēs vai ar to starpniecību.

4. Personas dati un cita informācija n

4.1. Zentiva nevienai trešajai pusei neizpauž personiskos datus, kurus jūs varat komunicēt, izmantojot elektronisko pastu. Šī informācija tiek izmantota vienīgi nolūkā pēc iespējas efektīvāk sniegt jums atbildi.

Zentiva apstrādā šādus jūsu personas datus, kas iegūti tieši no jums, un šie personas dati tiek apstrādāti tikai tādos nolūkos, kādiem jūs tos iesniedzat. Personas dati tiks apstrādāti tikai konkrētajā laika posmā, kas nepieciešams, lai sasniegtu datu apstrādes mērķi. Personas datu sniegšana ir brīvprātīga.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumu (ar grozījumiem) (turpmāk tekstā – „Datu aizsardzības likums”), jums ir tiesības piekļūt jebkādiem ar Jums saistītiem personas datiem, modificēt un labot tos, kā arī citas tiesības, vienkārši iesniedzot attiecīgu lūgumu:
Tiešsaistē: info.latvia@zentiva.com
Pa pastu: Zentiva Group a.s. filiāle Latvijā, Ģertrūdes iela 10-10, Rīga, LV 1010.

Zentiva informē, ka sīkdatnes tiek izmantotas ar nolūku apkopot informāciju par jūsu Vietnē veiktajām darbībām, piemēram, jūsu preferences valodu vai citiem uzstādījumiem. Jums ir tiesības atteikt sīkdatņu izmantošanu.

4.2. Šī Vietne nav paredzēta nekādas jūsu konfidenciālās informācijas saņemšanai. Tādējādi, izņemot iepriekš minētos personas datus, visa informācija (neatkarīgi no tās veida – dokumenti, dati, grafika, jautājumi, ieteikumi, koncepcijas, piezīmes vai cita), kuru jūs komunicējat Vietnē, nekādā veidā netiks uzskatīta par konfidenciālu. Tādējādi pats fakts, ka jūs nosūtāt mums šos datus, sniedz mums tiesības tos izmantot, pavairot, izplatīt vai modificēt, vai nosūtīt tos ar mērķi apstrādāt jūsu lūgumu.

5. Atbildības ierobežojumi

Zentiva īsteno visus centienus, lai savu iespēju robežās nodrošinātu Vietnē publicētās informācijas precizitāti un atjaunināšanu, un uzņēmums patur tiesības tās saturu mainīt jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma. Taču Zentiva nevar pilnībā garantēt Vietnē publicētās informācijas precizitāti, atjaunināšanu vai pilnīgumu. Tādējādi uzņēmums nevar būt atbildīgs par:

nekādu Vietnē publicētās informācijas neprecizitāti vai nepilnību; nekādiem zaudējumiem, kas izriet no kādas trešās puses neatļautas piekļuves, kuras rezultātā tiek izmainīti Vietnē publicētie materiāli vai informācija;

vispārīgāk – par nekādiem zaudējumiem, neatkarīgi no to cēloņa, rakstura vai sekām, pat tad, ja Zentiva ir bijusi informēta par šādu zaudējumu iespējamību, neatkarīgi no tā, vai tos izraisījusi (i) piekļuve vai nespēja piekļūt Vietnei; (ii) Vietnes izmantošana, ieskaitot jebkādus bojājumus vai vīrusus, kas var inficēt jūsu datorsistēmu vai jebkādu citu produktu; un/vai (iii) jebkāda informācija, kas tieši vai netieši sniegta Vietnē.

Materiāli šajā Vietnē un visās citās vietnēs tiek sniegti bez jebkādas tiešas vai netiešas garantijas. Zentiva nepiedāvā nekādu tiešu vai netiešu garantiju attiecībā uz, cita starpā, to komerciālo pielietojamību un derīgumu noteiktam mērķim.

6. Vietnes pieejamība

Jūs pieņemat, ka (i) ir tehniski neiespējami nodrošināt Vietnes darbību bez jebkādiem traucējumiem, un Zentiva nevar par tiem uzņemties nekādu atbildību; (ii) traucējumi var uz laiku izraisīt Vietnes nepieejamību; un (iii) Vietnes darbību var negatīvi ietekmēt apstākļi un notikumi, kurus Zentiva nevar ietekmēt, piemēram, sakaru un telekomunikāciju saites starp Zentiva un jums, kā arī starp Zentiva un citām sistēmām un tīkliem.

Zentiva un/vai tās pakalpojumu sniedzēji var jebkurā laikā uz laiku vai galīgi modificēt Vietni vai pārtraukt tās darbību, lai īstenotu jebkādus apkopes darbus un/vai veiktu Vietnes uzlabojumus un/vai izmaiņas. Zentiva nav atbildīga par nekādām Vietnes izmaiņām vai darbības traucējumiem vai pārtraukumiem.

7. Informācija par produktiem

Informācija, kas iekļauta un izplatīta šajā Vietnē, var ietvert tiešas vai netiešas atsauces uz Zentiva produktiem, programmām vai pakalpojumiem, kas netiek piedāvāti vai nav pieejami noteiktās valstīs vai reģionos, vai kas, iespējams, tiek piedāvāti ar citu preču zīmi, un uz kuriem attiecīgajā valstī var attiekties citi noteikumi un izmantošanas nosacījumi. Šādas atsauces nav uzskatāmas par Zentiva nolūku pārdot šos produktus, programmas vai pakalpojumus jūsu valstī. Lūdzu, sazinieties ar Zentiva Group a.s. filiāli Latvijā attiecībā uz jebkādu informāciju par produktiem, programmām un pakalpojumiem, kas ir pieejami jūsu reģionā/valstī.

8. Juridiskais regulējums

Vietni un tās saturu pārvalda Latvijas Republikas tiesību akti. Jebkāda iespējama prāvošanās saistībā ar Vietni un tās saturu ir Latvijas Republikas tiesu kompetencē.

9. Juridiskais paziņojums

9.1 Vietnes redaktors:

Zentiva Group a.s. filiāle Latvijā
Adrese: Zentiva Group a.s. filiāle Latvijā, Ģertrūdes iela 10-10, Rīga, LV 1010.

9.2 Publikāciju direktors un galvenais redaktors:

Anda Blumberga, Head of Zentiva Baltics

9.3 Vietnes uzturēšana

Microsoft Nederland B.V.
Evert van de Beekstraat 354
1118, CZ Schiphol (Amsterdam)
Serveris Eiropā

10. Atsauces

10.1 Fotogrāfiju autortiesības

Shutterstock, gettyimages, iStock

Petrs Adameks (Petr Adámek), Čehija, Pavels Horniks (Pavel Horník), Čehija

Zentiva Group, a.s.