Informācija par personas datu apstrādi

(A) Šis dokuments

Kopsavilkums – šis dokuments

Mēs pret Jūsu personas datiem izturamies ļoti nopietni! Šis dokuments paskaidro, kā mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus. Šis dokuments var tikt grozīts vai aktualizēts, tāpēc lūdzu, regulāri pārbaudiet, vai tas nav mainīts.

Šo dokumentu Zentiva sniedz savā, savu meitasuzņēmumu un māsas uzņēmumu (turpmāk tekstā – “Zentiva”, “mēs”, “mūs” un “mūsu”) vārdā, un tas ir paredzēts tām fiziskajām personām, kas nav mūsu sabiedrības sastāvdaļa, ar kurām mijiedarbojamies, tostarp klientiem, mūsu tīmekļa vietnes viesiem, kā arī ar citiem mūsu produktu vai pakalpojumu lietotājiem (visi kopā “Jūs”). Jēdzienu, kas izmantoti šajā dokumentā, definīcijas ir izskaidrotas zemāk, (T) daļā.

Šī dokumenta vajadzībām Zentiva ir personas datu pārzinis. Kontaktinformācija ir norādīta zemāk, (S) daļā.

Šis dokuments var tikt grozīts vai aktualizēts, lai atainotu mūsu procedūru, ko pielietojam datu apstrādes jomā, grozījumus, eventuāli attiecīgo tiesību aktu grozījumus. Iesakām Jums šo dokumentu rūpīgi izlasīt un regulāri kontrolēt šo vietni, lai pamanītu jebkādus grozījumus, ko mēs varētu izdarīt saskaņā ar šī dokumenta nosacījumiem.

(B) Personas datu vākšana

Kopsavilkums – personas datu vākšana

Personas datus varam vākt vai iegūt tieši no Jums (piemēram, ja Jūs sazināties ar mūsu palīdzības dienestu un zvanu centru); mūsu attiecību ar Jums ietvaros (piemēram, kaut ko iegādājoties); publiskojot savus personas datus (piemēram, publiskojot tekstu par mums sociālajos tīklos); iegriežoties mūsu tīmekļa vietnē; reģistrējoties kādas mūsu tīmekļa vietnes, produkta vai pakalpojumu izmantošanai. Personas datus par Jums mēs varam iegūt arī no trešajām personām (piemēram, no veselības aprūpes darbinieku kontaktinformācijas datubāzes).

Personas datu vākšana: Jūsu personas datus varam vākt no šādiem avotiem:

 • No Jūsu sniegtajiem datiem: Mēs varam iegūt Jūsu personas datus, ja Jūs mums tos sniedzat (piemēram, ja sazinieties ar kādu no mūsu zvanu centriem, mēs varam apstrādāt personas datus, ko sniedzat mūsu operatoriem vai mūsu pārstāvjiem, ja tie Jūs apciemojoši; līdzīgi varam apstrādāt Jūsu personas datus, ja uzdodat medicīnisku jautājumu vai, ja sazināties ar mums pa e-pastu vai citā veidā).
 • No datiem, ko sniedzat mūsu palīdzības dienestiem: Ja Jūs sazināties ar mūsu palīdzības dienestu, sniedzot informāciju par medikamentu nevēlamu ietekmi, mēs šādus datus apstrādājam saskaņā ar mūsu juridiskajā saistībām (iesniedzam tos attiecīgajai oficiālajai Eiropas datubāzei, kas veltīta medikamentu lietojumam) kopā ar attiecīgo informāciju par Jums kā pacientu, norādot vecumu, dzimšanas datumu, identifikācijas numuru, vecuma grupu vai dzimumu.
 • No datiem, ko sniegusi trešā persona: Mēs varam vākt vai iegūt Jūsu personas datus no trešajām personām, ko tās nodod mūsu rīcībā, jo īpaši no veselības aprūpes darbinieku kontaktinformācijas maksas datubāzēm.
 • Dati par attiecībām: Mēs varam vākt vai iegūt Jūsu personas datus parasto attiecību ar Jums ietvaros (piemēram, mēs Jums vai Jūsu darba devējam sniedzam produktus, vai gadījumā, ja Jūs vai Jūsu darba devējs piegādājat produktus vai pakalpojumus, un mēs saglabājam Jūsu personas datus, kas saistīti ar šīm attiecībām).
 • No Jūsu publiskotajiem datiem: Dažos gadījumos mēs varam vākt vai iegūt Jūsu personas datus, kurus Jūs acīmredzami esat izlēmis publiskot ar sociālo mediju (piemēram, mēs varam vākt informāciju no Jūsu profila (profiliem) sociālajos medijos, ja Jūs tajos ievietojat publisku informāciju par mums) starpniecību.
 • Dati no tīmekļa vietnes: Mēs varam vākt vai iegūt Jūsu personas datus, ja Jūs apmeklējat jebkuru mūsu tīmekļa vietni vai izmantojat jebkādas funkcijas vai avotus, kas pieejami ar tīmekļa vietnes starpniecību.

(C) Personas datu izveide

Kopsavilkums – personas datu izveide

Mēs varam izveidot personas datus par Jums (piemēram, ierakstus par Jūsu mijiedarbību ar mums).

Mēs tāpat varam arī izveidot personas datus par Jums, piemēram, ierakstus par Jūsu mijiedarbību ar mums un datus par Jūsu iegādes vēsturi vai par Jūsu vēlmēm.

(D) Personas datu kategorijas, ko varam apstrādāt

Kopsavilkums – personas datu kategorijas, ko varam apstrādāt

Mēs varam apstrādāt: Jūsu identifikācijas datus (piemēram, vārdu); demogrāfiskos datus (piemēram, Jūsu vecumu); Jūsu kontaktinformāciju (piemēram, Jūsu adresi); ierakstus par sniegto piekrišanu; datus par pirkumiem; maksājumu datus (piemēram, Jūsu rēķina adresi); informāciju par medikamentu nevēlamu ietekmi; Jūsu veselības aprūpes dokumentāciju; informāciju par mūsu tīmekļa vietni (piemēram, par to, kāda veida ierīci izmantojat); datus par Jūsu darba devēju (ja tas ir aktuāli); informāciju par Jūsu mijiedarbību ar mūsu saturu vai reklāmu; jebkuru viedokli vai nostāju, ko mums sniegsiet.

Mēs varam apstrādāt zemāk minētos personas datus par Jums:

 • Datus par Jums: vārdu (vārdus); vēlamo vārdu; un fotogrāfijas.
 • Demogrāfiskos datus: dzimumu; dzimšanas datumu/vecumu; valsts piederību; ģimenes stāvokli; titulu; un vēlamo valodu.
 • Kontaktinformāciju: korespondences adresi; piegādes adresi; tālruņa numur; e-pasta adresi; datus par personīgajiem asistentiem, ja tas ir attiecināmi; datus par tādām lietotnēm kā Messenger; datus par ziņojumapmaiņu (ātra teksta saziņa); un datus par sociālajiem medijiem.
 • Ierakstus par sniegto piekrišanu: Ierakstus par jebkādu piekrišanu, ko, iespējams, esat sniedzis, kopā ar datumu un laiku, piekrišanas sniegšanas veidu, kā arī jebkādu saistīto informāciju (piemēram, piekrišanas priekšmetu).
 • Maksājumu informāciju: ierakstus par rēķiniem; ierakstus par maksājumiem; rēķinu adresi; maksāšanas metodi; bankas konta numuru; konta īpašnieka vārdu; datus par konta nodrošinājumu; BACS; SWIFT; IBAN; summu; maksājuma datumu; un ierakstus par kontrolēm.
 • Vispārīgo medicīnisko informāciju: Informāciju par: Jūsu slimībām, veselības aprūpes dokumentāciju, tostarp datus par Jūsu svaru, augumu, asinsspiedienu un citiem attiecīgajiem datiem; ierakstus par medicīnisko aprūpi; par uzturu un dzīves stilu; alkohola, tabakas un atkarību izraisošo vielu lietošanu.
 • Ierakstus par medikamentu lietojumu: ierakstus par Jums paredzētajiem medikamentiem un to iedarbību; informāciju par medikamentiem, ko esat lietojis vai lietojat; informāciju par veselības apdrošināšanu.
 • Informāciju par profesiju un specializāciju: specializāciju, profesiju vai darbības vietu un veselības aprūpes darbinieku vēlmes.
 • Datus, kas attiecas uz reputāciju un finansiālo situāciju: kapitāla līdzdalības saiknes, finanšu nosacījumus, pārkāpumus un sodāmību, piegādātāju un pasūtītāju bankas un kontaktinformāciju.
 • Datus, kas saistīti ar mūsu tīmekļa vietni: ierīces veidu; operētājsistēmu; pārlūkprogrammas veidu; pārlūkprogrammas iestatījumus; IP adresi; valodas iestatījumus; pieslēgšanās tīmekļa vietnei datumu un laiku; lietotājvārdu; paroli; datus par drošu pieteikšanos; datus par lietojumu; apkopoto statistisko informāciju.
 • Informāciju par darba devēju: Ja Jūs mijiedarbojaties ar mums kā darbinieks, Jūsu darba devēja nosaukumu, adresi, Jūsu darba devēja tālruņa numuru un e-pasta adresi atbilstošā apjomā.
 • Dati par saturu un reklāmu: Ierakstus par Jūsu mijiedarbību ar mūsu tiešsaistes reklāmām un saturu, ierakstus par reklāmu un saturu, kas Jums tika attēlota, un jebkādu Jūsu iespējamā mijiedarbību ar šādu saturu vai reklāmu (tostarp peles kustību, peles klikšķināšanu, jebkādas Jūsu aizpildītās veidlapas (tostarp veidlapas, kas nebija pilnībā aizpildītas un nosūtītas) un jebkādu mijiedarbību ar skārienjutīga displeja starpniecību.
 • Viedokļi un nostājas: Jebkādu viedokli un nostāju, ko mums nosūtīsiet pēc savas izvēles vai ko norādīsiet publiskos tekstos sociālo mediju platformās.

(E) Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Kopsavilkums – personas datu apstrādes juridiskais pamats

Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, ja: Jūs iepriekš esat devis savu nepārprotamu piekrišanu; apstrāde ir nepieciešama līguma starp mums un Jums vajadzībām; apstrāde pieprasīta saskaņā ar attiecīgo likumu; vai mums apstrādei ir leģitīmas intereses.

Apstrādājot personas datus saistībā ar šajā dokumentā minētajām vajadzībām, mēs atkarībā no apstākļiem varam balstīties uz kādu no zemāk minētajiem juridiskajiem pamatiem:

 • Piekrišana: Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, ja esat iepriekš devis nepārprotamu piekrišanu apstrādei (šis juridiskais pamats tiek izmantots tikai saistībā ar apstrādāšanu, kas ir pilnīgi brīvprātīga, to neizmanto apstrādei, kas ir vajadzīga vai obligāta jebkurā ziņā);
 • Līguma izpilde: Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, ja apstrāde ir vajadzīga saistībā ar jebkādu līgumu, kuru Jūs varētu noslēgt ar mums; uz šī juridiskā pamata mēs balstāmies, piemēram, gadījumā, kad Jums piegādājam preces, vai gadījumā, ja esam ar Jums sarakstījušies saistībā ar mūsu līgumiem;
 • Atbilstība attiecīgajiem tiesību aktiem: Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, ja apstrādi pieprasa attiecīgie tiesību akti; mums var būt pienākums, piemēram, saglabāt informāciju par medikamenta nevēlamu ietekmi, turklāt šādā gadījumā mēs saglabājam informāciju par visu medikamentu nevēlamo ietekmi, par kuriem Jūs mūs informējāt ar mūsu zvanu servisa starpniecību vai citādi; vai
 • Leģitīmas intereses: Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, ja mums apstrādei ir leģitīmas intereses. Katrā gadījumā mēs cenšamies nodrošināt zemāk minēto:
  • apstrāde atbilst likumam, ir atbilstoša un tiek veikta saskaņā ar šī dokumenta nosacījumiem;
  • mums ir leģitīmas darījumu intereses apstrādes veikšanai; un
  • nepastāv lielāka iespējamība, ka apstrādes rezultātā varētu tikt negatīvi ietekmētas Jūsu intereses, pamattiesības un brīvības.

(F) Sensitīvi personas dati

Kopsavilkums – sensitīvi personas dati

Mēs necenšamies ne vākt, ne citādi apstrādāt sensitīvus Jūsu datus. Ja mums jāapstrādā sensitīvi Jūsu dati, piemēram, Jūsu veselības aprūpes dokumentācija vai informācija par medikamenta nevēlamo ietekmi uz Jūsu veselību, mēs tos apstrādājam tikai leģitīmās interesēs, turklāt mēs to darām saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem.

Mēs necenšamies ne vākt, ne citādi apstrādāt sensitīvus Jūsu datus parasto darījumu ietvaros. Ja kādu iemeslu dēļ ir nepieciešams apstrādāt sensitīvus Jūsu datus, mēs balstāmies uz kādu no zemāk minētajiem juridiskajiem pamatiem:

 • Atbilstība attiecīgajiem tiesību aktiem: Mēs varam apstrādāt sensitīvus Jūsu datus, ja apstrādi pieprasa vai atļauj attiecīgie tiesību akti (piemēram, mums jāapstrādā dati par medikamenta nevēlamu ietekmi);
 • Vajadzība medicīnisku iemeslu dēļ: Mēs varam apstrādāt sensitīvus Jūsu datus, ja tas nepieciešams veselības aprūpes sniegšanai vai veselības aprūpes sistēmas vadībai, vai gadījumā, ja nepieciešams nodrošināt augstu zāļu drošuma standartu (piemēram, informāciju par medikamenta nevēlamu ietekmi, var apstrādāt, lai noskaidrotu, vai tas nekaitēs citiem pacientiem);
 • Vajadzība zinātnes mērķiem: Mēs varam apstrādāt sensitīvus Jūsu datus, ja tas nepieciešams zinātnes mērķiem (piemēram, jaunu, drošāku un labāku zāļu izstrādei); vai
 • Piekrišana: Mēs varam apstrādāt sensitīvus Jūsu datus, ja mēs saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem esam saņēmuši nepārprotamu piekrišanu sensitīvu Jūsu datu apstrādei (šis juridiskais pamats tiek izmantots tikai saistībā ar apstrādāšanu, kas ir pilnīgi brīvprātīga, – to neizmanto apstrādei, kas ir vajadzīga vai obligāta jebkurā ziņā);

Ja Jūs mums sniegsiet jebkura cita subjekta sensitīvus datus, Jums jānodrošina, lai tie no Jūsu puses tiktu sniegti saskaņā ar likumu, kā arī jānodrošina tas, lai saistība ar šādu sensitīvu Jūsu datu apstrādi, varētu balstīties uz kādu no iepriekšminētajiem juridiskajiem pamatiem.

(G) Mērķi, kuriem varam apstrādāt Jūsu personas datus

Kopsavilkums – mērķi, kuriem varam apstrādāt Jūsu personas datus

Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus šādiem mērķiem: produktu un pakalpojumu sniegšanai Jums; lai tos iesniegtu Eiropas datubāzei par medikamenta nevēlamo ietekmi; atbilstoši attiecīgajiem tiesību aktiem; lai uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus; lai nodrošinātu mūsu klientu drošību; mūsu tīmekļa vietnes vajadzībām; saziņai ar Jums; mūsu IT sistēmu administrācijai; finanšu vadībai; aptauju veikšanai; mūsu telpu un sistēmu drošības nodrošināšanai; izmeklēšanas veikšanai pēc vajadzības; mūsu tīmekļa vietnes uzlabošanai.

Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus zemāk norādītajām vajadzībām vai saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem:

 • Produktu un pakalpojumu sniegšana: Mūsu produktu, pakalpojumu vai tīmekļa vietnes sniegšanai; produktu un pakalpojumu sniegšanai pēc pieprasījuma; reklāmpriekšmetu sniegšanai pēc pieprasījuma; un saziņai ar Jums par šādiem produktiem un pakalpojumiem. Minētais var ietvert, piemēram, Jūsu datu apstrādi ar mērķi nosūtīt preci, ko esat iegādājies, lai mēs Jums varētu nosūtīt rēķinu utt.
 • Informācijas par nevēlamu ietekmi sniegšana: Mums ir pienākums iesniegt Jūsu personas datus Eiropas datubāzei, ja Jūs paziņojat par medikamenta nevēlamu ietekmi. Ja Jūs paziņojat mums savu kontaktinformāciju, mēs sniegsim arī šos datus ar vēlākai nepieciešamībai.
 • Atbilstība likumiem un tiesību aktiem: Daudzo juridisko pienākumu, kas uz mums attiecas, pildīšana, piemēram, mūsu zāļu kontrindikāciju vērošana; Jūsu veselības aprūpes dokumentācijas vešana minētajām regulēšanas vajadzībām; dotās dokumentācijas izmantošana pilnvaroto iestāžu veiktas izmeklēšanas gadījumā, citas mijiedarbības ar valsts pārvaldes iestādēm ietvaros.
 • Sadarbības padziļināšana ar veselības aprūpes darbiniekiem: Mēs apstrādājam personas datus, ko mums sniedz veselības aprūpes darbinieki, lai mēs varētu novērtēt, kāda veida medikamenti mums būtu jāpiedāvā, īpašu atlaižu, programmu sagatavošanas utt. ietvaros. Mēs apstrādājam arī personas datus, kurus mums sniedz veselības aprūpes darbinieki, lai mēs ar tiem padziļinātu sadarbību, piemēram, ielūgumu uz dažām mūsu konferencēm, ekspertu paneļiem veidā utt.
 • Bioekvivalences pētījumu veikšana: Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, veicot bioekvivalences pētījumus kopā ar organizācijām, kas nodarbojas ar klīnisko izpēti un ar līgumpētījumiem.
 • Par mūsu klientiem sniegto pakalpojumu uzlabošanu: Mēs varam izmantot Jūsu personas datus mūsu pakalpojumu uzlabošanai; lai mēs varētu piedāvāt atbilstošākas preces; lai mēs varētu iesniegt labākus piedāvājumus.
 • Par pakalpojumu sniegšanu klientiem: Lai mēs Jums sniegtu vislabākos pakalpojumus; lai mēs Jums palīdzētu risināt jebkādas problēmas; lai ieteiktu mūsu pakalpojumus un preces.
 • Lai apstiprinātu Jūsu piemērotību: Jā kāds no mūsu produktiem vai saturs ir paredzēts tikai noteiktai mūsu klientu grupai (piemēram, veselības aprūpes darbiniekiem), mums jāapstrādā Jūsu personas dati, lai noskaidrotu, vai šie produkti vai saturs ir paredzēts Jums.
  Atbilstības kontrole: Mūsu regulēšanas pienākumu pildīšana atbilstības jomā, tostarp ‘Know Your Client’ veida pārbaude; apstiprinājums un Jūsu identitātes pārbaude (arī izmantojot kredītnovērtēšanas aģentūras); un skrīnings, ņemot vērā jebkādu sankciju sarakstus, ko ved valsts un/vai citi kriminālprocesa virzītāji, kā arī ņemot vērā citus juridiskos ierobežojumus.
 • Mūsu tīmekļa vietne: Mūsu tīmekļa vietnes uzturēšana un administrācija; satura sniegšana, reklāmu un citas informācijas attēlošana Jums; saziņa un mijiedarbība ar Jums ar mūsu tīmekļa vietnes starpniecību; un Jūsu informēšana par izmaiņām jebkurā mūsu tīmekļa vietnē, mūsu produktos vai mūsu pakalpojumos.
 • Saziņa: Saziņa ar Jums ar jebkādu līdzekļu palīdzību (arī ar e-pasta, tālruņa, īsziņu, sociālo mediju un pasta starpniecību vai personīgi), nosūtot ziņas un citu informāciju, kas Jūs varētu interesēt, ar to, ka visi šādi paziņojumi jāsniedz saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem; Jūsu kontaktinformācijas uzturēšana un aktualizēšana pēc nepieciešamības; un Jūsu iepriekšējas, brīvprātīgas piekrišanas iegūšana pēc vajadzības.
 • Saziņa un IT darbība: Mūsu komunikāciju sistēmu administrācija; drošības IT sistēmu ekspluatācija; IT drošuma kontrole.
 • Veselības aizsardzība un drošība: Veselības aizsardzības un drošības, kā arī ierakstu vešanas novērtēšana; un nodrošināšana atbilstoši attiecīgajiem tiesību aktiem.
 • Finanšu vadība: Pārdošana; finanses; uzņēmuma auditi; un pārdevēju vadība.
 • Aptaujas: Jūsu iesaistīšana ar mērķi iegūt Jūsu viedokli par mūsu produktiem un pakalpojumiem.
 • Nodrošināšana: Mūsu telpu fiziska nodrošināšana (tostarp apmeklējumu uzskaite mūsu telpās; un videonovērošanas kameru sistēmas ieraksti); un elektroniskā nodrošināšana (tostarp ieraksti par pieteikšanās vēsturi un dati par piekļuvi).
 • Pētniecība: Noteikumu pārkāpumu un noziedzības atklāšana, izmeklēšana un profilakse saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem.
 • Tiesvedība vai administratīvais process: Likumisko tiesību pierādīšana, izpilde un aizstāvība.
 • Mūsu tīmekļa vietnes un produktu uzlabošana: Problēmu, kas saistītas ar mūsu tīmekļa vietni vai ar mūsu produktiem, identifikācija; mūsu tīmekļa vietnes vai mūsu produktu uzlabojumu plānošana; un jaunas tīmekļa vietnes vai produktu izstrāde.

(H) Personas datu sniegšana trešajām personām

Kopsavilkums – personas datu sniegšana trešajām personām

Jūsu personas datus varam sniegt: tiesas un administratīvajām iestādēm; mūsu ārējam datu pārzinim un mūsu pārziņa apakšpiegādātājiem; jebkurai personai pēc vajadzības saistībā ar tiesas vai administratīvo procesu; jebkurai personai pēc vajadzības noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai, atklāšanai vai profilaksei; jebkuram mūsu uzņēmuma pārņēmējam; un jebkādiem ārējiem spraudņu vai mūsu tīmekļa vietnes satura sniedzējiem un reklāmdevējiem.

Mēs varam sniegt personas datus citiem subjektiem Zentiva grupas ietvaros, gan leģitīmas komercdarbības vajadzībām (tostarp mūsu tīmekļa vietnes darbībai un produktu un pakalpojumu sniegšanai Jums), gan saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem. Pilnīgs to subjektu saraksts Zentiva grupas ietvaros, kam eventuāli var būt piekļuve personas datiem, ir uzskaitīts zemāk, (S) sadaļā. Papildus tam personas datus varam sniegt:

 • Jums, eventuāli Jūsu ieceltajiem pārstāvjiem;
 • tiesas un administratīvajām iestādēm pēc pieprasījuma, pamatojoties uz likumisku pienākumu vai attiecīgas iestādes rīkojumu, vai ar informācijas paziņošanas mērķi, vai pastāvot aizdomām par attiecīgā likuma vai instrukcijas pārkāpumu;
 • mūsu ārējam datu pārzinim, kurš šobrīd ir „Genpact International Inc.”, 40 Old Ridgebury Road, Third Floor, Danbury, CT 06810, Amerikas Savienotās Valstis, un kurš uzdod apstrādāt datus saviem apakšpiegādātājiem, turklāt daži no tiem var darboties ārpus EEZ, piemēram, ASV vai Indijā: Papildinformācijai par sabiedrību „Genpact International Inc.” un tās apakšpiegādātājiem skat. [http://www.genpact.com/about-us/privacy];
 • grāmatvedības ekspertiem, auditoriem, juristiem, citiem ārējiem sabiedrības “Zentiva” speciālajiem konsultantiem, kam ir līgumā noteikts informācijas noklusēšanas pienākums;
 • citiem ārējiem pārziņiem (piemēram, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem; pārvadātājiem; utt.), kas darbojas jebkurā vietā pasaulē, ievērojot zemāk, (H) daļā minētās prasības;
 • jebkurai pilnvarotai personai, kriminālprocesa virzītājam vai tiesai tādā apjomā, kas nepieciešams likumisko tiesību pierādīšanai, izpildei vai aizstāvībai;
 • jebkurai pilnvarotai personai noziedzīgo nodarījumu profilakses, izmeklēšanas, atklāšanas un vajāšanas vai soda izpildes mērķiem;
 • jebkuram ārējam ieguvējam (ieguvējiem) gadījumā, ja vēlamies savu uzņēmumu vai īpašumu (pilnībā vai tā daļu) pārdot vai nodot (kā arī reorganizācijas, darbības izbeigšanas vai likvidēšanas gadījumā); un
 • jebkuram attiecīgam ārējam pakalpojumu sniedzējam, kur mūsu tīmekļa vietne izmanto ārējo reklāmu, spraudņus vai saturu. Ja izvēlaties mijiedarbību ar jebkādu šādu reklāmu, spraudni vai saturu, Jūsu personas dati tiks koplietoti ar attiecīgo ārējo pakalpojumu sniedzēju. Iesakām Jums iepazīties ar dotās trešās personas noteikumiem datu aizsardzības jomā, pirms uzsākat mijiedarbību ar tā reklāmu, spraudņiem vai saturu.

Ja angažējat ārējo pārzini savu personas datu apstrādei, uz doto pārzini attiecas līgumsaistības:
(i) Apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar mūsu iepriekšējiem rakstiskiem norādījumiem; un
(ii) veikt pasākumus, lai aizsargātu personas datu konfidencialitāti un drošību; kopā ar jebkādām citām prasībām saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem.

(I) Profilēšana

Kopsavilkums – profilēšana

Jūsu personas datu apstrāde var iekļaut automatizētu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu.

Jūsu personas datu apstrāde var iekļaut automatizētu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu, kas tiek veikta šādiem mērķiem:

Profilēšanas darbība

Profilēšanas darbības iemesli

Sekas Jums

Veselības aprūpes darbinieku profilēšana

Mēs analizējam savu mijiedarbību ar veselības aprūpes darbiniekiem, lai varētu ar tiem sazināties par visatbilstīgākajiem produktiem, un lai varētu sniegt piedāvājumu, kas viņam būtu visizdevīgākie.

Ja Jūs esat veselības aprūpes darbinieks, tas var ietekmēt cenas, ko mēs Jums piedāvājam, un ietekmēt Jums paredzētā piedāvājuma saturu.

Pielāgotas atlaides

Mēs analizējam savu klientu pirkšanas aktivitātes un intereses. Šī informācija tiek analizēta, lai identificētu vispiemērotākās reklāmas akcijas un atlaides, ko piedāvājam saviem klientiem.

Ja Jūs esat tiešs mūsu klients, profilēšanas darbība var nozīmēt to, ka Jūs saņemsiet atlaides, kas nav pieejamas citām personām, savukārt citas personas saņems atlaides, kas nav pieejamas Jums.

(J) Personas datu nosūtīšana uz ārzemēm

Kopsavilkums – personas datu nosūtīšana uz ārzemēm

Mēs Jūsu personas datus varam nosūtīt saņēmējam citās valstīs. Ja mēs nosūtām personas datus no EEZ saņēmējam ārpus EEZ, kas nav atbilstošā jurisdikcija, mēs to darām, pamatojoties uz standarta līguma pielikumiem.

Ņemot vērā mūsu uzņēmējdarbības starptautisko raksturu, var gadīties, ka mums saistībā ar šajā dokumentā minētajiem mērķiem jānosūta Jūsu personas dati citiem Zentiva grupas subjektiem, kā arī trešajām personām, kā norādīts iepriekš (H) daļā (īpaši sabiedrībai “Genpact”, mūsu datu apstrādātājam). Šī iemesla dēļ mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus uz ārzemēm, kam salīdzinājumā ar valsti, kurā atrodaties, var būt citādi normatīvie akti un prasības datu aizsardzībai. Parasti runa ir par datu nosūtīšanu uz ASV vai Indiju.

Ja mēs nosūtām personas datus no EEZ saņēmējam, kas atrodas ārpus EEZ, un kas nav atbilstošā jurisdikcija, mēs to darām, pamatojoties uz standarta līguma pielikumiem. Mūsu standarta līgumu pielikumus varat pieprasīt – skat. kontaktinformāciju (S) daļā zemāk.

Informējam, ka, nosūtot jebkādus personas datus tieši kādam Zentiva subjektam ārpus EEZ, mēs neuzņemamies atbildību par attiecīgo Jūsu personas datu nosūtīšanu. Tomēr mēs apstrādāsim Jūsu personas datus no to saņemšanas brīža un saskaņā ar šī dokumenta noteikumiem.

(K) Datu nodrošināšana

Kopsavilkums – datu nodrošināšana

Mēs esam veikuši piemērotus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Jūsu personas datu aizsardzībai. Parūpējieties par to, lai visi personas dati, ko mums sūtāt, tiktu sūtīti drošā veidā.

Mēs esam veikuši piemērotus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Jūsu personas datu aizsardzībai pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nozaudēšanu, grozīšanu, nelikumīgu nodošanu, nelikumīgu piekļuvi vai pret nelikumīgām apstrādes formām saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem.

Ņemot vērā to, ka Internets ir atklāta sistēma, informācijas nosūtīšana ar Interneta starpniecību nav pilnīgi droša. Kaut arī mēs esam veikuši visus atbilstošos pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus, mēs nevaram nodrošināt Jūsu datu, ko mums sūtāt ar Interneta starpniecību, drošību – ikvienu šādu nosūtīšanu Jūs veicat, paši uzņemoties risku, turklāt Jums ir pienākums nodrošināt, lai visi personas dati, ko mums sūtāt, tiktu sūtīti drošā veidā.

(L) Datu pareizība

Kopsavilkums – datu pareizība

Mēs veicam visus atbilstošos pasākumus, nodrošinot to, lai Jūsu personas dati būtu pareizi un aktuāli, un lai tie tiktu dzēsti vai laboti, ja mēs atklātu, ka tie nav pareizi. Informējiet mūs, lūdzu, ja mūsu turējumā esošie Jūsu personas dati nav pareizi vai nav aktuāli.

Mēs veicam visus atbilstošos pasākumus, lai:

 • Jūsu personas dati, kurus apstrādājam, būtu pareizi, un nepieciešamības gadījumā arī aktualizēti; un
 • jebkuri Jūsu personas dati, ko apstrādājam un kas nav pareizi (ņemot vērā apstrādes mērķi), tiktu nekavējoties dzēsti vai laboti.

Mēs varam Jūs lūgt apstiprināt Jūsu personas datu pareizību. Jūs vienmēr varat ar mums sazināties ar lūgumu labot vai dzēst nepareizos personas datus. Detalizētai informācijai skat. daļu, kas apskata Jūsu likumiskās tiesības.

(M) Datu minimizēšana

Kopsavilkums – datu minimizēšana

Mēs veicam visus atbilstošos pasākumus, lai ierobežotu mūsu apstrādāto Jūsu personas datu apjomu līdz nepieciešamajam apjomam.

Mēs veicam visus atbilstošos pasākumus, lai Jūsu personas dati, ko mēs apstrādājam, tiktu ierobežoti līdz personas datiem, kas tiek pamatoti pieprasīti saistībā ar šajā dokumentā minētajiem mērķiem.

(N) Datu glabāšana

Kopsavilkums – datu glabāšana

Mēs veicam visus atbilstošos pasākumus, lai Jūs personas dati tiktu glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams saistībā ar kādu likumisku mērķi.

Mēs veicam visus atbilstošos pasākumus, lai Jūsu personas dati, ko mēs apstrādājam, tiktu ierobežoti līdz personas datiem, kas tiek pamatoti pieprasīti saistībā ar šajā dokumentā minētajiem mērķiem. Jūsu personas datu uzglabāšanas laiks ir atkarīgs no šiem kritērijiem:

(1) mēs uzglabāsim Jūsu personas datu kopijas tādā formā, kas ļaus tos identificēt tik ilgi, kamēr:

(a) mēs ar Jums uzturēsim aktīvas attiecības (piemēram, pasūtot pie mums preces; sniedzot Jums pakalpojumus, uzturot ar Jums ilglaicīgas aktīvas attiecības); vai

(b) mums saskaņā ar likumu būs pienākums uzglabāt Jūsu personas datus (piemēram, par medikamentu nevēlamu ietekmi, Jūsu veselības aprūpes datus vai citus ierakstus); vai

(c) Jūsu personas dati būs nepieciešami likumiskiem mērķiem saskaņā ar šo dokumentu (piemēram, ja Jūs sazināties ar mūsu palīdzības pakalpojumiem un mums ir pamatotas intereses apstrādāt attiecīgos datus, lai mēs varētu Jums sniegt vispiemērotāko palīdzību un varētu uzlabot mūsu produktus un pakalpojumus),

plus:

(2) laikā:

(a) kad rit attiecīgie noilguma termiņi (t.i., jebkurš laika posms, kurā jebkura persona var pret mums pieteikt juridiskas tiesības saistībā ar Jūsu personas datiem, vai jebkura institūcija var uzsākt administratīvu vai citu procesu, kam Jūsu personas dati varētu būt atbilstīgi); un

(b) kad rit nākamie divi (2) mēneši pēc šāda noilguma termiņa beigām (lai gadījumā, ja kāda persona pieteiktu juridiskas tiesības, mums būtu pietiekami daudz laika, lai identificētu tos personas datus, uz kuriem prasījums attiecas, vai gadījumā, ja kāda institūcija uzsāktu procesu, mūsu turējumā vēl būtu attiecīgā dokumentācija),

un:

(3) mēs varētu turpināt apstrādāt Jūsu personas datus tik ilgu laiku posmu, kas nepieciešams, ja tiktu pieteiktas jebkādas atbilstīgas juridiskas tiesības vai izmantota cita juridiska procedūra.

(a) un (b) punktā norādītajā laika posmā mēs ierobežosim Jūsu personas datu apstrādi, veicot tikai to glabāšanu un šādu datu turpinātu nodrošināšanu, izņemot gadījumus, kad nepieciešams tos izvērtēt saistībā ar jebkādām juridiskām tiesībām vai saistībām saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem.

Tikko kā būs beigušies (1), (2) un (3) punktā norādītie termiņi, katrs norādītajā apjomā, mēs:

 • pastāvīgi izdzēsīsim vai iznīcināsim attiecīgos personas datus; vai
 • padarīsim attiecīgos personas datus anonīmus.

(O) Jūsu likumiskās tiesības

Kopsavilkums – Jūsu likumiskās tiesības

Saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem Jums var būt virkne tiesību, ja runa ir par Jūsu personas datu apstrādi, tostarp: tiesības nesniegt mums savus personas datus; tiesības uz piekļuvi Jūsu personas datiem; tiesības pieprasīt neprecizitāšu labošanu; tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu vai ierobežošanu; tiesības celt iebildumus pret Jūsu personas datu apstrādi; tiesības atļaut savus personas datus attiecīgajā apjomā nodot citam pārzinim; un tiesības iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības iestādei par savu personas datu apstrādi. Pirms šo tiesību īstenošanas mēs varam pārbaudīt Jūsu personas identitāti.

Jums saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem var būt virkne tiesību, ja runa ir par Jūsu personas datu apstrādi, tostarp:

 • tiesības nesniegt mums savus personas datus (informējam tomēr, ka mēs, iespējams, nevarēsim nodrošināt, Jums visas priekšrocības, kas saistītas ar mūsu tīmekļa vietni, mūsu produktiem vai mūsu pakalpojumiem, gadījumā, ja izlemsiet mums savus datus nesniegt – piemēram, mēs bez nepieciešamajiem datiem nevarēsim sagatavot Jūsu pasūtījumus);
 • tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem vai tiesības pieprasīt to kopijas kopā ar informāciju par attiecīgo personas datu raksturu, apstrādi un paziņošanu;
 • tiesības pieprasīt jebkādu neprecizitāšu labošanu Jūsu attiecīgajos personas datos;
 • tiesības pamatotu iemeslu dēļ pieprasīt:
  • dzēst Jūsu attiecīgos personas datus; vai
  • ierobežot Jūsu attiecīgo personas datu apstrādi;
 • tiesības pamatotu iemeslu dēļ celt iebildumus pret Jūsu attiecīgo personas datu apstrādi no mūsu puses vai mūsu vārdā, galvenokārt tiešās tirgvedības gadījumā;
 • tiesības ļaut savus attiecīgos personas datus nodot citam pārzinim, turklāt iespējamajā apjomā strukturētā, parasti izmantotā un mašīnlasāmā formātā;
 • ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar Jūsu piekrišanu, tiesības atsaukt savu piekrišanu (ar to, ka piekrišanas atsaukšana neskars jebkādas apstrādes, kas tika veikta pirms dienas, kad mēs saņēmām paziņojumu par piekrišanas atsaukšanu, likumību, un netraucēs Jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar citu pieejamu tiesību aktu); un
 • tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības iestādei par attiecīgo Jūsu personas datu apstrādi (īpaši Datu aizsardzības iestādei ES dalībvalstī, kur strādājat, respektīvi, kurā noticis iespējamais pārkāpums).

Ar minēto netiek aizskartas Jūsu likumiskās tiesības.

Ja vēlaties īstenot kādu no šīm tiesībām, vai arī Jums radušies jautājumi par šīm tiesībām vai citiem šī dokumenta noteikumiem, vai par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot zemāk, (S) daļā norādīto kontaktinformāciju, informējam, ka:

 • pirms šo tiesību īstenošanas mēs varam pārbaudīt Jūsu personas identitāti;
 • tad, ja Jūsu pieprasījuma gadījumā ir nepieciešams noskaidrot citus faktus (piemēram, noteikt, vai jebkura apstrāde ir pretrunā ar attiecīgajiem tiesību aktiem), mēs pirms lēmuma par turpmāko rīcību attiecīgā termiņā izskatīsim Jūsu iesniegumu; un
 • ja apstrāde no mūsu puses ir balstīta uz mūsu likumiskajiem pienākumiem, ir iespējams, kas nevarēsim apmierināt Jūsu pieprasījumu.

(P) Sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas

Kopsavilkums – sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas

Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, izvietojot vai nolasot sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas.

Ja Jūs pārlūkojat kādu tīmekļa vietni, mēs varam novietot Jūsu ierīcē sīkdatnes (nelielu datu failu), vai arī daļa sīkdatņu jau tur ir novietotas, vienmēr ar Jūsu piekrišanu, ja tas saskaņā ar tiesību aktu ir nepieciešams. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai fiksētu informāciju par Jūsu ierīci, pārlūkprogrammu un dažos gadījumos arī vēlmes un pārlūkošanas paradumus. Tas var ietvert apmeklētāju iedarbības ar mūsu tīmekļa vietni analīzi, lai mēs varētu uzlabot Jūsu pieredzi, sniegt Jums atbilstošāku saturu un piedāvāt Jums atbilstošākas preces.

Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus ar sīkdatņu un tamlīdzīgu tehnoloģiju.

(Q) Lietošanas nosacījumi

Kopsavilkums – lietošanas nosacījumi

Visas mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu regulē www.zentiva.lv/gdpr

Visas mūsu tīmekļa vietnes, mūsu produktu vai mūsu pakalpojumu izmantošanu regulē www.zentiva.lv/gdpr. Iesakām regulāri pārbaudīt lietošanas nosacījumus, lai pamanītu iespējamos grozījumus, ko mēs varētu izdarīt.

(R) Tiešā tirgvedība

Kopsavilkums – tiešā tirgvedība

Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, lai sazinātos ar Jums, sniedzot informāciju par produktiem un pakalpojumiem, kas Jūs varētu interesēt. Jūs jebkurā brīdī varat izrakstīties
bez maksas.


Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, lai sazinātos ar Jums pa e-pastu, pa tālruni, reklāmas paziņojumu vai citu paziņojumu veidā, un sniegtu Jums informāciju par produktiem un pakalpojumiem, kas Jūs varētu interesēt. Ja mēs sniedzam Jums produktus vai pakalpojumus, mēs varam nosūtīt Jums informāciju par saviem produktiem un pakalpojumiem, sagaidāmajiem reklāmas pasākumiem, kā arī informāciju, kura varētu Jūs interesēt, izmantojot Jūsu sniegto kontaktinformāciju, un vienmēr saskaņā ar tiesību aktiem.

Jūs vienmēr varat izrakstīties no mūsu reklāmas e-pasta adrešu saraksta – pietiek uzklikšķināt uz saites unsubscribe (izrakstīties), kas ir jebkura mūsu nosūtītā reklāmas e-pasta sastāvdaļa. Tikko kā Jūs izrakstīsieties, mēs Jums vairs nesūtīsim reklāmas e-pasta ziņojumus, taču mēs varam arī turpmāk ar Jums sazināties apjomā, kas nepieciešamas jebkādu Jūsu pieprasīto produktu vai pakalpojumu vajadzībām.

(S) Kontaktinformācija

Kopsavilkums – kontaktinformācija

Jūs varat ar mums sazināties, sūtot vēstuli, kā arī pa tālruni vai e-pastu.

Ar iespējamām piezīmēm, jautājumiem vai šaubām par šajā dokumentā ietverto informāciju un jebkādiem citiem jautājumiem par personas datu apstrādi, ko veicam mēs paši vai uzdodam tos veikt, griezieties pie mums:

Michal Merta, MBA, MSc., LL.M (Data Protection Officer)

dpo@zentiva.com
: +420 234 363 666

Kopīgā PD pārziņa nosaukums un adrese

reģ. Nr.

 

 

Zentiva Group, a.s, U Kabelovny 130, Praha, Czech Republic

28446640

Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, Praha, Czech Republic

49240030

Zentiva GmbH, Leonard Bernstein Strasse 10, Wien, Austria

FN 129221G

Zentiva Bulgaria Branch, 53-55 Gen. Totleben blvd.Sofia; Bulgaria

205052992

Zentiva Group a.s Eesti Filiaal, Tartu mnt 13, Tallinn, Estonia

14455359

Zentiva France, 35 rue du Val de Marne, Paris

RCS 407710474

Zentiva Pharma GmbH, 50 Brüningstrasse, Frankfurt am Main, Germany

HRB 95544

Winthrop Arzneimittel GmbH, 50 Brüningstrasse, Frankfurt am Main, Germany

HRB 99575

Zentiva HU Kft, To utca 1-5 1045 Budapest – Hungary

0109876879

Zentiva s.r.l, Viale Bodio n° 37/B, 20158 Milano – Italia

3510 94

Zentiva Group a.s Filiale Latvija, Gertrudes Street 10/12, Central District, Riga, LV-1010 Latvia

40203133064

Zentiva Group a.s Lietuvos Filialas, Jogailos Street 9; Vilnius, Lithuania

304802584

Zentiva Polska Sp. z.o.o (newco renamed), North Gate Buildings, 17 UI Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa, Poland

0000691403

Zentiva Portugal, Lda, Miraflores Premium I Alameda Fernão Lopes, 16 A - 8º piso A, 1495-190 Algés, Portugal

503103551

Zentiva S.A, Theodor Pallady street, 50 District 3, Bucharest Romania

336206

Limited Liability company Zentiva Farma, Tserskaya Street 22, 125009 Moscow – Russia

1047796006587

Zentiva International a.s, Einsteinova 24, Bratislava, Slovakia

35687355

Zentiva, a.s, Einsteinova 24, Bratislava, Slovakia

31411771

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, Frauenfeld Switzerland

105859562

Zentiva Pharma UK Limited, 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP

02158996

(T) Definīcijas

 • “Atbilstošā jurisdikcija” nozīmē jurisdikciju, ko Eiropas Komisija ir formāli apzīmējusi par jurisdikciju, kas sniedz adekvātu personas datu aizsardzības līmeni.
 • “Sīkdatne” ir mazs fails, kas tiek ievietots Jūsu ierīcē, apciemojot kādu tīmekļa vietni (tostarp arī mūsu tīmekļa vietni). Atsauce uz “Sīkdatni” šajā dokumentā ietver tādas analoģiskās tehnoloģijas kā, piemēram, web beacon un clear GIF.
 • “Pārzinis” ir subjekts, kas izlemj, kā un kāpēc tiks apstrādāti personas dati. Daudzās jurisdikcijās pārzinis nes primāro atbildību par attiecīgo datu aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu.
 • “Datu aizsardzības iestāde” ir neatkarīga valsts institūcija, kurai ar likumu uzdots uzraudzīt tiesību aktus datu aizsardzības jomā.
 • “EEZ” ir Eiropas Ekonomikas zona.
 • “Veselības aprūpes darbinieks” ir persona, kas strādā veselības aprūpes jomā, medicīnas un ar to saistītajās nozarēs. Tas var būt, piemēram, ārsts, slimnīcas darbinieks vai farmaceits.
 • “Personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.
 • “Apstrādāt”, “Apstrāde” vai “Apstrādāts” ir jebkura ar personas datiem veikta darbība, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
 • “Apstrādātājs” ir jebkura persona vai subjekts, kas apstrādā personas datus pārziņa vārdā (izņemot pārziņa darbiniekus).
 • “Profilēšana” ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personīgām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos.
 • “Attiecīgie personas dati” ir personas dati, saistībā ar kuriem mēs darbojamies kā pārzinis.
 • “Sensitīvi personas dati” ir personas dati, kas norāda uz rases vai etnisko izcelsmi, politiskajiem uzskatiem, ticību vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, fizisko vai garīgo veselību, patieso vai iedomāto seksuālo dzīvi vai sodāmību krimināllietās un noziedzīgajiem nodarījumiem, personas kodu vai jebkuru citu informāciju, kas saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem ir uzskatāmi par sensitīviem.
 • “Līguma standartklauzulas” ir nosūtīšanas paraugnoteikumi, ko pieņēmusi Eiropas Komisija vai ko pieņēmusi Datu aizsardzības iestāde, un apstiprinājusi Eiropas Komisija.
 • “Tīmekļa vietne” ir jebkura tīmekļa vietne, ko mēs vedam vai uzturam vai kuru ved vai uztur mūsu vārdā.